Første utvalgsmøte

Mandag 18. desember ble granskingsutvalgets første møte avholdt. Statsråd Kjersti Toppe var innom for å hilse på utvalget. I tillegg var avdelingsdirektør Kristin Ugstad Steinrem fra Bufdir invitert for å gi en innføring i adopsjonsprosessen, og Bufdir sin rolle i denne.

Utvalget diskuterte tolking av mandat og eventuelle utfordringer i det kommende arbeidet. Opprettelse av referansegruppe var et av temaene, og sekretariatet vil arbeide videre med dette frem mot neste utvalgsmøte. I tillegg ble det lagt en foreløpig plan for arbeidet videre. Neste utvalgsmøte vil bli holdt 24.-25. januar, og et av hovedpunktene vil da være å se på andre lands granskinger.