Kontakt oss

Innspill og kontakt

Dersom du har innspill til arbeidet eller informasjon som du mener er interessant for utvalget, kan du kontakte oss på epost: gfu-sekretariatet@bfd.dep.no eller sende brev til

Granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner
c/o Barne- og familiedepartementet
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

Vi gjør oppmerksom på at utvalget ikke kan besvare henvendelser med sensitive/ personlige opplysninger per e-post. Vil du ha et skriftlig svar på slike henvendelser, må du oppgi fullt navn og ordinær postadresse i din henvendelse.

Informasjon om utvalgets arkivering av mottatte innspill finner du her.

Innmelding av enkeltsaker

Granskingsutvalget for utenlandsadopsjon har som hovedoppgave å vurdere om det har vært ulovlige eller uetiske forhold i forbindelse med utenlandsadopsjoner til Norge. Utvalget skal først og fremst undersøke adopsjonspraksis på systemnivå, men for å undersøke systemet er det også nødvendig å gå nærmere inn i et utvalg av enkeltsaker.

Hvilke enkeltsaker som skal undersøkes nærmere vil avgjøres fortløpende i arbeidet. Både saker som blir meldt til utvalget og andre saker vil være aktuelle å se nærmere på. Vi presiserer i den forbindelse at utvalget ikke har som formål – eller har anledning til – å besvare spørsmål om enkeltsaker, hverken til de involverte selv, eller til andre parter. Konkrete spørsmål om egne adopsjonssaker må fremdeles rettes til Bufdir. Eventuelle enkeltsaker som blir omtalt i rapporten fra utvalget vil bli anonymisert.

Det er vedtatt en egen lov om informasjonstilgang som blant annet gir utvalget innsyn i adopsjonsdokumentene som ligger i myndighetenes arkiv. Det betyr at saker kan undersøkes uten at de involverte selv sender inn sine papirer. Utvalget vil ha taushetsplikt om sensitive personopplysninger, uavhengig av om de sendes inn av enkeltpersoner eller innhentes av utvalget.

Selv om utvalget selv kan innhente opplysninger, oppfordres både adopterte og andre som har konkrete opplysninger og/eller dokumentasjon på ulovlige eller uetiske forhold knyttet til adopsjon til å ta kontakt. I første omgang er utvalget interessert i en kort beskrivelse av hva disse forholdene går ut på. Om opplysningene gjelder konkrete adopsjonssaker, ber vi om at årstall og land oppgis. Sekretariatet registrerer og systematiserer den informasjonen vi mottar, og dette vil være en viktig del av beslutningsgrunnlaget når det etter hvert skal avgjøres hvilke saker/forhold som skal granskes nærmere. Dersom utvalget i ettertid har behov for mer informasjon enn det som gis i en slik beskrivelse, vil vi ta kontakt.