Andre utvalgsmøte 24.-25. januar

Utvalget har nå hatt sitt andre utvalgsmøte, denne gangen over to dager. Et sentralt punkt på agendaen var å lage en overordnet plan for det kommende arbeidet, og drøfte hvilke metoder og innfallsvinkler som vil være hensiktsmessige sett opp mot mandatet. Det er flere andre land som har gransket eller holder på å granske adopsjonspraksis, som utvalget kan ta lærdom av. Det pågående svenske granskingsarbeidet er av flere grunner særlig relevant, og Anna Singer (utredningsleder) og Tina Nilsson (sekretariatsleder) var derfor invitert til å holde et innlegg om sine erfaringer fra Sverige.

Stiftelsen Adopsjon i Endring var også invitert, og møtte med fire representanter som delte sine adopsjonshistorier med utvalget.

I mandatet går det frem at utvalget skal opprette en referansegruppe i samarbeid med departementet. Utvalget har nå utformet et forslag som blir oversendt til departementet. I løpet av februar regner sekretariatet med å ha tatt kontakt med aktuelle kandidater. Når disse har bekreftet sin deltakelse, vil vi publisere listen over representanter her på nettsiden.