Forslag til lov om informasjonstilgang er behandlet i statsråd

Prop. 46 L «Lov om informasjonstilgang m.m. for utvalget som skal granske utenlandsadopsjoner til Norge» ble godkjent i statsråd i dag, 2. februar, og blir oversendt Stortinget for behandling. Saksgang kan følges på stortinget.no

Om lovforslaget:

«Loven skal gi utvalget tilgang til informasjon som er nødvendig for at utvalget skal kunne utføre sine oppgaver etter mandatet på en forsvarlig og rettssikker måte. Forslaget inneholder regler om adgangen til å gi opplysninger til utvalget, taushetsplikt, rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger for utvalget, samt et forbud mot at opplysninger utvalget mottar kan brukes som bevis i senere rettssaker, det foreslås videre at utvalget ikke skal kunne pålegge noen opplysningsplikt»

(Prop. 46 L (2023-2024) s. 5)