Referansegruppen er klar

Granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner har nå oppnevnt en referansegruppe i samarbeid med Barne- og familiedepartementet. Det første referansegruppemøtet vil bli avholdt 18. mars. De oppnevnte representantene er som følger:

 1. Vigdis Eckhardt, Norwegian Korean Rights Group (NKRG)
 2. Sofie Andelic, Rettighetsgruppe for adopterte fra Colombia (RACO)
 3. Diana P. Fynbo, Adopsjon i Endring (AiE)
 4. Sandra V. Borhaug, UTAD
 5. Priyangika Samanthie, Romantisert Innvandring
 6. John Erik Aarsheim
 7. Daniel G. Hatland
 8. Finn Olav Haga, Adopsjon Norge
 9. Guro J. Skåre-Jullum, Kinaforeningen
 10. Young K. Kim, Verdens Barn
 11. Øystein Gudim, Adopsjonsforum
 12. Line O. Onshus, InorAdopt
 13. Kristin U. Steinrem, Bufdir
 14. Erlend P. Nordtorp, Bufetat øst
 15. Aud Ørnes, RVTS sør
 16. Kirsten Sandberg, professor ved institutt for offentlig rett, UiO.

Om referansegruppens sammensetning

Utvalget har besluttet å oppnevne en bredt sammensatt referansegruppe, med representanter fra ulike aktører og ståsteder. Den største gruppen er personer som selv er adoptert, både representanter fra ulike sammenslutninger for adopterte, og noen uavhengige. I tillegg er det representanter fra adoptivforeldre, adopsjonsformidlere og offentlige etatene som arbeider med adopsjon. Gruppen er i tråd med mandatet oppnevnt i samarbeid med Barne- og familiedepartementet.

Om referansegruppens funksjon

I utvalgets mandat er det fastsatt at det skal settes ned en referansegruppe som utvalget skal benytte seg av i sitt arbeid.

Innspill og synspunkter fra de som har erfaring med og kompetanse på internasjonale adopsjoner er viktig for granskingsarbeidet. Utvalget tar løpende imot skriftlige innspill, og har møter med ulike aktører. Det er dermed flere forum enn referansegruppen der interessegrupper og andre vil kunne komme med informasjon og innspill.

Referansegruppens funksjon vil være spisset inn mot konkrete problemstillinger som utvalget ønsker innspill på. På møtene vil hver representant vil få inntil ti minutter til å legge frem sine synspunkter for utvalget.

I tillegg til selv å komme med innspill, vil referansegruppen være en mulighet for ulike aktører til å gjøre seg kjent med hverandres synspunkter. Utvalget ønsker åpenhet i arbeidet, og referansegruppen vil bidra til at aktørene får muligheter til kontradiksjon.

Listen over representanter ble oppdatert 26.04. med representant fra RVTS sør