Lov om informasjonstilgang

Den 12. april 2024 trådte lov om informasjonstilgang m.m. for utvalget som skal granske utenlandsadopsjoner til Norge i kraft.

Loven skal jf. § 1 sikre at utvalget får tilgang til nødvendige opplysninger for å utført sitt arbeid i henhold til mandatet, og gi utvalget adgang til å behandle disse opplysningene.

I lovens § 2 går det blant annet frem at enhver – uten hinder av taushetsplikt – kan gi utvalget opplysninger som er nødvendige for utvalgets arbeid. Av § 5 går det videre frem at opplysninger som utvalget har mottatt i medhold av § 2 ikke kan brukes som bevis i en senere straffesak eller sivil sak, eller som dokumentasjon i tilsynssaker som kan gi grunnlag for reaksjoner mot enkeltpersoner.

I tillegg gir loven hjemmel for behandling av personopplysninger og regulerer utvalgets taushetsplikt.