Femte utvalgsmøte

6. og 7. juni møttes utvalget i Bergen til et nytt to-dagers møte. I tillegg til videre arbeid med de fire påbegynte landgranskingene (Colombia, Etiopia, Chile og Ecuador) ble flere andre tema drøftet.

Når det gjelder barns medvirkning har utvalget – blant annet på grunnlag av dialog med barneombudet – besluttet hvordan vi skal sørge for at adopterte som fremdeles er mindreårige får mulighet til å bidra med sine synspunkter inn i arbeidet. Utvalget vil arbeide videre med den praktiske organiseringen av dette etter sommeren.

Utvalget har videre begynt å se nærmere på enkelte overordnede rettslige problemstillinger, blant annet den såkalte «17 c- erklæringen» og ansvaret for dokumentkontroll i adopsjonsprosessen. Representanter fra Bufdir og InorAdopt var invitert til utvalgsmøtet, og dokumentkontroll var et av temaene i deres innlegg og i samtalene med utvalget. InorAdopt presenterte i tillegg noen lange linjer knyttet til sitt adopsjonsarbeid, og kom med generelle innspill til granskningen.

Sosiolog Esben Leifsen var også med digitalt, og presenterte funn fra sitt doktorgradsarbeid knyttet til omsorgsovertakelse og adopsjon fra Ecuador rundt år 2000.

Det er planlagt et digitalt utvalgsmøte i slutten av juni, der representanter fra den nederlandske granskningen vil legge frem sine erfaringer. Det neste ordinære utvalgsmøtet blir avholdt i slutten av august.