Informasjon om utvalgets arkiv

Utvalget er underlagt regler om arkivplikt og innsyn på lik linje med andre offentlige organer. Informasjon som blir sendt til eller innhentet av utvalget vil bli arkivert, og det er adgang til å søke om innsyn i dette. Opplysninger som er omfattet av taushetsplikt, for eksempel fordi de gjelder enkeltsaker om adopsjon, vil ikke bli gitt ut.

Utvalgets arkiv er underlagt arkivloven og bestemmelsene i arkivforskriften §§ 6, 7, 12, §§ 14 til 17 og §§ 19 til 25. I arkivet vil utvalget blant annet arkivere inn- og utgående brev, dokumentasjon fra utvalgsmøtene, notater, utkast og innsamlet data fra arkiver og intervjuer.

Når utvalget har fullført arbeidet, vil arkivet bli ferdigstilt og avlevert til Barne- og familiedepartementet, jf. arkivforskriften § 21 fjerde ledd.

Arkivmaterialet vil både før og etter avlevering være underlagt taushetsplikt om blant annet personlige forhold, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd og lov om informasjonstilgang for gransking av utenlandsadopsjoner til Norge § 3. Dersom vi innhenter opplysninger underlagt strengere taushetsplikt enn det som følger av forvaltningsloven, f.eks. etter helsepersonelloven § 21, vil de strengere reglene gjelde, jf. § 3 andre ledd i loven om informasjonstilgang.

Taushetspliktige opplysninger vil være unntatt fra allmennhetens rett til innsyn etter offentleglova. Det er strenge skranker for adgangen til å gi andre offentlige organer og forskere mv. innsyn i taushetspliktig informasjon i arkivet, og dette forutsetter at vilkårene for slikt innsyn i forvaltningsloven §§ 13a – 13g er oppfylt (§ 13b første ledd nr. 6 gjelder ikke for utvalget, jf. § 3 i loven om utvalgets informasjonstilgang).